صفحه ۱۸۸

آن رفتند. آنان دنبال مقام و ثروت دنیا بودند و آن را نسبت به هر چیز دیگری برگزیده و مقدم داشتند، آن هم چه برگزیدنی ! بسیاری از پادشاهان و سلاطین بودند که دنیای خود را بر همه چیز مقدم کردند و برای حفظ مقام و موقعیت خود فرزند و برادر خود را می‎کشتند. با این همه از دنیا مسافرت کردند و یا به تعبیر صحیح تر آنان را از دنیا مسافرت دادند و بردند، بدون این که برای سفر خود توشه ای فراهم سازند که آنان را به مقصد نهایی برساند، و بدون این که مرکبی داشته باشند تا بر آن سوار شده و راه را طی کنند و آنان را به مقصد برساند.

"تعبدوا للدنیا": آنان خود را عبد و برده دنیا کردند "أی تعبد": چه تعبد و بندگی کردنی ! "و آثروها أی ایثار": و دنیا را بر چیزهای دیگر برگزیده و مقدم داشتند چه مقدم داشتنی ! "ثم ظعنوا عنها": سپس این افرادی که از شما بسیار نیرومندتر و گردن کلفت تر بودند کوچ کردند و از دنیا رفتند "بغیر زاد مبلغ": بدون این که توشه ای برای خود فراهم کنند تا آنان را به مقصد نهایی برساند "و لا ظهر قاطع": و بدون این که یک پشتی - کنایه از مرکب یا چیزی است که بر آن سوار شوند - برای پیمودن راه تهیه کرده باشند.

رفتار عبرت آموز دنیا با پیشینیان توانمند

"فهل بلغکم أن الدنیا سخت لهم نفسا بفدیة ، أو أعانتهم بمعونة ، أو أحسنت لهم صحبة ؟"

( پس آیا به شما رسیده است که دنیا جان کسی را بخشیده باشد به خاطر فدیه ای، یا آنان را به گونه ای کمک کرده، و یا [ حداقل ] همنشین خوبی برای آنان بوده باشد؟)

دنیاپرستان برای رسیدن به دنیا جانفشانی کردند و حتی حاضر شدند که برادر و فرزند خود را به قتل برسانند و یا مانند بعضی از پادشاهان چشمان فرزندان و

ناوبری کتاب