صفحه ۱۷۹

( درس 174)

خطبه 111 (قسمت سوم)

ناپایداری قدرت دنیایی

همراهی ناملایمات با خوشی های دنیا

اهل دنیا در معرض مرگ و بیماری

ناپایداری سلطنت و عزت دنیا

جانشینی های عبرت آموز در دنیا

بندگی دنیا و گزینش بی ثمر آن

رفتار عبرت آموز دنیا با پیشینیان توانمند

دستاورد دنیاخواهان

ناوبری کتاب