صفحه ۱۷۷

بهره مندی کمتر سبب آرامش بیشتر

"من أقل منها استکثر مما یؤمنه، و من استکثر منها استکثر مما یوبقه، و زال عما قلیل عنه"

( هر کس که از دنیا کمتر بهره بردارد، از آنچه موجب آرامش اوست بیشتر به دست آورده است؛ و هر که از دنیا زیادتر درخواست نمود، از آنچه موجب نابودی اوست بیشتر به دست آورده است، و به اندک زمانی از او جدا می‎گردد.)

ضمیر در "من أقل منها" به دنیا باز می‎گردد و نه به تقوا. "یوبق" یعنی: هلاک می‎کند.

هر کسی که از دنیا برای خود چیز کمتری تهیه کند از بدیهایش ایمن تر است؛ چون وقتی قانع باشد و حرص و طمع به مال دنیا نداشته باشد، بیشتر می‎تواند به عبادت و کارهای دیگری برسد که به نفع آخرت اوست، در نتیجه موجب امنیت و آرامش او می‎شود. معمولا کسانی که میلیاردر هستند و همه فکر و ذکر آنان جمع آوری ثروت شده است، دیگر آرامش نداشته و باید همه وقت خود را برای ازدیاد و حفظ ثروت خود و گرفتاریهای ناشی از آن مصرف کنند. آن کس که دنبال مال و ثروت و مقام دنیاست و آنها را برای خود فراهم ساخته، وسایل نابودی خویش را بیشتر جمع آوری می‎کند؛ برای این که حرص مال و مقام دنیا به مانند مرض مهلکی است که زودتر آنها را از پای در می‎آورد؛ و لذا بسیاری از ثروتمندان و قدرتمندان، عمرشان از مردم عادی کمتر است؛ علاوه بر این که به زودی مال و ثروت و مقامی که برای خود تهیه کرده اند از آنها گرفته شده و جدا خواهد شد.

حضرت امیر(ع) می‎فرماید: هر کس که از دنیا کمتر جمع آوری کرد، از اموری که موجب امنیت و آرامش او می‎شود بیشتر بهره مند شده؛ و هر کس که از دنیا برای خودش بیشتر درخواست نمود، از چیزهای نابود کننده اش بیشتر به دست آورده است و به اندک زمانی همین چیزهایی که گردآوری کرده از او جدا خواهد شد.

ناوبری کتاب