صفحه ۱۶۵

( درس 173)

خطبه 111 (قسمت دوم)

ریشه یابی واژه "دنیا" و معنای آن

فرجام دستاوردهای دنیایی

اشک و ماتم پس از شادمانی دنیایی

روگردانی دنیا پس از روآوری آن

ابر بلا در پی باران خوش

دشمنی دنیا پس از دوستی آن

شیرینی و تلخی دنیا

گرفتارسازی دنیا پس از خوشی آن

ترس آوری دنیا پس از آسودگی آن

فریبندگی و فناپذیری دنیا

بهره مندی کمتر سبب آرامش بیشتر

سرانجام دلبستگی به دنیا

ناوبری کتاب