صفحه ۱۶۳

انسان را به سوی خود متمایل می‎سازد، و خود را آراسته به چیزهایی کرده که موجب فریب انسان می‎گردد. دنیا همانند پیرزنی زشت و کریه است که خود را با آرایش های غلیظ و پر رنگ جلوه گر ساخته و بیشتر انسانها را می‎فریبد.

4 - ناپایداری شادی دنیا

"لا تدوم حبرتها، و لا تؤمن فجعتها"

( خوشی دنیا پایدار نبوده، و از مصیبت آن آسودگی نیست.)

"حبرة" به معنای خوشی و سرور است، و "فجعة" به معنای مصیبت و گرفتاری می‎آید.

خوشی و سرور دنیا دوام نداشته و پایدار نیست و انسان از فاجعه ها و مصیبت هایش در امان نمی باشد. انسان ممکن است امروز بالاترین مقام را داشته و یا دارای بیشترین ثروت باشد، ولی مدت کوتاهی پس از آن مقامش را می‎گیرند یا ثروتش از بین رفته و یا اساسا مرگ او فرا می‎رسد. بلکه در همان زمانی که مقام یا ثروت در اختیار دارد و همه فکر می‎کنند او خوشبخت ترین انسانهاست، این گونه نیست و در همان حال نیز اندوه و غصه های فراوان به سراغ او می‎آیند.

می‎فرماید: خوشی دنیا دوام ندارد، و انسانها از مصیبت های آن در امان نیستند.

5 - فریبنده بودن دنیا

"غرارة ضرارة ، حائلة زائلة ، نافدة بائدة ، أکالة غوالة"

( بسیار فریبنده و بسیار زیان رسان، دگرگون و زوال پذیر، پایان پذیر و تباه شونده، شکمخواره [ یا درنده ] و بسیار هلاک کننده است.)

"غرارة" و "ضرارة" هر دو صیغه های مبالغه هستند و به معنای بسیار فریبنده و بسیار زیان رساننده می‎باشند.

ناوبری کتاب