صفحه ۱۶۲

دنیا با شهوتها و خواهش های نفسانی همراه و مطابق میل انسان است. غذاهای خوب، مقام و موقعیت های مناسب، زن و زیبایی های دیگر زندگی گاهی به سراغ انسان آمده و زندگی به کام او می‎شود. چون نعمت ها و زینت های آن نقد است و نه نسیه، خود را محبوب انسان قرار داده و می‎گوید: بهشت و جهنم اگر باشد مربوط به آینده و نسیه است؛ در صورتی که ثروت و پست و مقام و دیگر نعمت های دنیا نقد و مربوط به همین الان است؛ همین سبب می‎شود که مردم بهشت را رها کرده و دنیا را محبوب خود قرار دهند.

حضرت می‎فرماید: دنیا به شهوتها و تمایلات پیچیده شده است، و به واسطه این که زودرس و نقد است خود را دوست نشان داده و محبوب شما قرار می‎دهد.

3 - آرایش و زینت دنیا

"و راقت بالقلیل، و تحلت بالا مال، و تزینت بالغرور"

( و دنیا با اندک به شگفت آورده، و با آرزوها آراسته، و با فریب آرایش شده است.)

"راق" به معنای "أعجب" است.

دنیا نسبت به آخرت اندک است و انسان را جذب کرده و موجب فریب او می‎شود و به وسیله آرزوهای گوناگون خود را زینت داده و آراسته به زر و زیور می‎کند و درنتیجه انسانها را به سوی خود کشیده و متمایل می‎سازد. آرزوهای گوناگون دنیا به این است که کسی پست و مقام آن را می‎خواهد و دیگری به دنبال ثروت دنیا می‎باشد و سومی زن زیبا و یا ماشین و خانه مورد نظر خود را می‎خواهد، و خلاصه هر کسی به طریقی دنبال دنیا رفته و فریب آن را می‎خورد.

حضرت امیر(ع) می‎فرماید: و دنیا با کمی خود نیز موجب خوشی و شگفتی می‎شود و انسان آن را می‎پذیرد و برای او جاذبه دارد و با آرایش به آرزوهای گوناگون

ناوبری کتاب