صفحه ۱۶۰

حضرت بودند و قطری هم با بسیاری از آنها ارتباط داشته است."البیان والتبیین، ج 2، ص 86 تا 88. قطری بن الفجأة از سران خوارج أزارقة است که بر حجاج بن یوسف ثقفی خروج کردند، وی سخنوری زبردست بود.

هشدار نسبت به دنیا و بیان ویژگی های آن

به هر حال حضرت امیر(ع) در این خطبه دنیا را مذمت می‎کند. البته به طور کلی در نهج البلاغه در خطبه ها و نامه های آن زیاد درباره مذمت دنیا سخن گفته شده است و به همین جهت نهج البلاغه را کتاب "نقد الدنیا" معرفی کرده اند؛ یعنی کتابی که از دنیا انتقاد می‎کند.

1 - شیرینی و شادابی دنیا

"أما بعد، فانی أحذرکم الدنیا، فانها حلوة خضرة"

( اما بعد [ از حمد بر خدا و درود بر پیامبراکرم (ص)] پس همانا من شما را از دنیا بیم می‎دهم، زیرا دنیا شیرین و سبز و شاداب است.)

کلمه "دنیا" مؤنث "أدنی" به معنای پست و یا نزدیک تر است.

عالم ناسوت یا همین عالم طبیعت پست ترین عوالم است و جهنم نیز در حقیقت باطن همین دنیاست. البته خداوند بر روی جهنم پلی قرار داده تا مردم از روی آن پل عبور کرده و خود را به بهشت برسانند. در واقع این پل همین صراط مستقیم یا صراط حقی است که خداوند در این جهان آن را قرار داده و معرفی کرده تا انسانها گرفتار دنیا

ناوبری کتاب