صفحه ۱۵۶

این که حضرت می‎فرمایند: به وسیله نور قرآن طلب شفا کنید که قرآن شفای سینه های شماست، به این معنا نیست که حضرت بخواهند قرآن را تنها باعث شفای قلب های صنوبری جسمانی و سینه ها بدانند، بلکه قرآن در حقیقت درمان دردهای روحی انسان است. البته روح انسان یک تعلق و ارتباط خاصی با قلب صنوبری انسان دارد، و از طرف دیگر حیات مادی انسان به حیات قلب او وابسته است. زیرا هنگامی که قلب انسان به کار باشد انسان دارای درک و شعور است، ولی هنگامی که قلب از کار افتاد انسان می‎میرد و دیگر درک و شعور ظاهری ندارد. بنابراین به اعتبار این رابطه ها حضرت علی (ع) قرآن را شفای سینه ها ذکر می‎فرمایند، که مقصود همان شفای روح است نه این که مقصود سینه جسمانی باشد. و این تعبیر حضرت برگرفته از این آیه قرآن کریم است که در وصف قرآن می‎فرماید: (و شفاء لما فی الصدور) سوره زمر (39)، آیه 23. یعنی: و درمانی است برای آنچه در سینه های شماست.

"واستشفوا بنوره": و به وسیله نور قرآن طلب شفا کنید؛ "فانه شفأ الصدور": زیرا قرآن شفای سینه های شماست. "و أحسنوا تلاوته": و قرآن را خوب بخوانید. قرآن را نیکو و با صدای خوش تلاوت کنید تا برای خودتان و برای دیگران جاذبه داشته باشد. صدای خوب در روح خود انسان نیز اثر دارد. "فانه أنفع القصص": زیرا قرآن سودمندترین داستان است. قرآن داستانهای زیادی دارد و داستانهای آن هم خیالی و داستان سرایی نیست، بلکه واقعی و سودمند است. البته در نسخه عبده "أحسن القصص" آمده که به نظر مناسب تر می‎آید، چرا که با "أحسنوا تلاوته" تناسب بیشتری دارد؛ علاوه بر این در قرآن تعبیر (أحسن القصص) سوره توبه (9)، آیه 122. آمده و در سخنان حضرت به وفور از تعابیر قرآنی استفاده شده است، که در همین خطبه به چند نمونه از آنها اشاره کردیم.

ناوبری کتاب