صفحه ۱۵۲

"هدی" به معنای راه و روش و سیرت می‎باشد و تقریبا با "سنت" به یک معناست. "سنت" عبارت از گفتار و کردار و تقریر پیامبر خدا(ص) است. بنابراین اگر پیامبراکرم (ص) کاری را انجام داد معلوم می‎شود که انجام آن جایز است؛ و چنانچه درباره چیزی اظهارنظر و جایز بودن آن را بیان کرده باشد، آن هم روشن است و بر حلیت آن در شرع مقدس دلالت می‎کند. گاهی هم سنت از تقریر پیامبر(ص) استفاده می‎شود. تقریر پیامبر(ص) این است که کاری پیش او انجام شود و از آن نهی و جلوگیری نکند، که نتیجه می‎گیریم آن کار جایز است و می‎توان آن را انجام داد.

"أهدی" در عبارت: "أهدی السنن" ممکن است از ماده "هدی" باشد، که بر اساس این احتمال عبارت مورد بحث "أسن السنن" یعنی سنت ترین سنت ها معنا می‎دهد. احتمال دوم این است که "أهدی" از ماده "هدی" باشد، که در این صورت هدایت کننده ترین سنت ها معنا می‎شود. قرآن کریم نیز می‎فرماید: (لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة ) سوره بقره (2)، آیه 199. "هر آینه در پیامبر خدا برای شما سرمشق نیکویی هست."

حضرت می‎فرماید: به روش و سیرت پیامبرتان اقتدا کنید، زیرا روش و سیرت پیامبر(ص) برای شما بهترین سیرت است؛ و خود را به سنت و دستورات پیامبراکرم (ص) ملتزم کنید، زیرا سنت و روش آن حضرت هدایت کننده ترین سنت ها می‎باشد.

آموزش قرآن

"و تعلموا القران، فانه أحسن الحدیث"

( و قرآن را بیاموزید، که همانا آن نیکوترین کلام است.)

ناوبری کتاب