صفحه ۱۵۱

اصل آن "موتقین" بوده که واو قلب به تاء و در تاء ادغام شده است. "متقین" به معنای کسانی است که خود را کنترل کرده و خودداری می‎کنند. حضرت علی (ع) می‎فرماید: نسبت به آنچه خداوند به متقین وعده فرموده است رغبت کنید و اشتیاق نشان دهید.

خداوند در قرآن کریم وعده هایی به متقین داده؛ از جمله می‎فرماید: (قل أؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و أزواج مطهرة و رضوان من الله والله بصیر بالعباد) کلمه "دیباج" معرب از دیبا یا دیباه فارسی است و به جامه ای که تار و پود آن از حریر باشد گفته می‎شود. و چون دیباج زیبا و خوش منظر بوده است لذا این کلمه و کلمه "دیباجه" را از برای مطلع قصیده یا آغاز کتاب استعاره نموده اند. دیباجه واحد دیباج معرب دیباچه فارسی است به معنای چهره، روی و رخساره، و چون خطبه کتاب به منزله روی کتاب است، به آن مجازا دیباچه گفتند؛ و به آنچه در آغاز کتاب یا نطقی برای تفهیم موضوع نویسند و یا گویند اطلاق شده است. لغت نامه دهخدا، واژه دیباج و دیباجه. "بگو آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم ؟ برای کسانی که تقوا پیشه کرده اند نزد پروردگارشان بوستانهایی است که نهرهایی از زیر آنها جاری می‎شود، در آن جاودانه اند، و همسرانی پاکیزه دارند و از خشنودی خداوند برخوردارند؛ و خداوند به بندگانش بیناست." همان طور که ملاحظه می‎کنید خداوند در همین یک آیه به متقین بهشت و همسران پاک و از همه مهم تر خشنودی خود را وعده داده است.

حضرت می‎فرماید: و رغبت کنید در آنچه خداوند نسبت به متقین وعده فرموده است؛ زیرا وعده خداوند راست ترین وعده است. به این معنا که ممکن است مردم از وعده های خود تخلف کنند، اما خداوند هیچ گاه از وعده خود تخلف نمی کند. برای این که تخلف از وعده یا به خاطر عجز و ناتوانی و یا به خاطر بخل می‎باشد؛ و خداوند نه بخیل است و نه ناتوان، پس از وعده خود تخلف نمی کند.

پیروی از سنت پیامبر(ص)

"واقتدوا بهدی نبیکم، فانه أفضل الهدی؛ واستنوا بسنته، فانها أهدی السنن"

( و به روش و سیرت پیغمبر خود اقتدا کنید، که بی تردید سیرت او برترین سیرت است؛ و خود را به سنت و دستورات او ملتزم نمایید، که همانا آن راهنماترین سنت هاست.)

ناوبری کتاب