صفحه ۱۴۷

( درس 172)

خطبه 110 (قسمت دوم)

یاد خدا بهترین یاد

توجه به وعده های صادقانه خدا

پیروی از سنت پیامبر(ص)

آموزش قرآن

حادث و قدیم بودن کلام خدا

ژرف اندیشی در قرآن

شفایابی با نور قرآن

سرگردانی و حسرت عالم بی عمل

خطبه 111 (قسمت اول)

مدارک خطبه

هشدار نسبت به دنیا و بیان ویژگی های آن

1 - شیرینی و شادابی دنیا

2 - تمایلات و شهوتهای دنیا

3 - آرایش و زینت دنیا

4 - ناپایداری شادی دنیا

5 - فریبنده بودن دنیا

ناوبری کتاب