صفحه ۱۴۵

8 - صله رحم

"و صلة الرحم فانها مثراة فی المال و منساءة فی الاجل"

( و صله رحم که همانا آن باعث افزایش مال و تأخیر در وقت مرگ است.)

"ثری" و "ثروت" به معنای زیادی مال است، و "مثراة" مصدر میمی به معنای اسم فاعل است، یعنی زیاد کننده مال؛ و "منساءة" هم مصدر میمی از "نساء" می‎باشد که به معنای باعث تأخیر و یا عقب انداختن است.

"و صلة الرحم": و صله رحم هم از جمله اموری است که موجب تقرب به خدا می‎شود؛ "فانها مثراة فی المال": برای این که صله رحم باعث زیاد شدن مال است. اگر کسی می‎خواهد مالش زیاد شود باید صله رحم کند. وقتی شما از خویشان خود بازدید و صله رحم و دستگیری کردید، آنها دعا می‎کنند که خدا به شما خیر و برکت دهد و خدا هم این دعاها را می‎شنود و این دعا باعث خیر و برکت در مال شما شده و آن را زیاد می‎کند. "و منساءة فی الاجل": و باعث تأخیر در اجل و مرگ انسان می‎باشد. صله رحم باعث می‎شود مرگ انسان به تأخیر بیفتد. زیرا صله رحم موجب بشاش شدن روح و روان و آرامش خاطر و از بین رفتن غم و اندوه شده و طبعا عمر انسان را طولانی می‎کند.

9 - صدقه آشکار و پنهان

"و صدقة السر فانها تکفر الخطیئة ، و صدقة العلانیة فانها تدفع میتة السوء"

( و صدقه پنهانی که همانا آن گناه را می‎پوشاند، و صدقه آشکار که بی تردید مردن بد را برطرف می‎کند.)

صدقه ای که انسان آن را پنهانی و به طور مخفی بدهد باعث کفاره جرم و گناهان

ناوبری کتاب