صفحه ۱۴۲

4 - برپاداشتن نماز

"و اقام الصلاة فانها الملة"

( و برپاداشتن نماز که همانا آن آیین اسلام است.)

حضرت پس از بیان لزوم ایمان و کلمه اخلاص، هنگام بیان اعمالی که یک مسلمان باید آنها را انجام دهد ابتدا نماز را بیان می‎کند. برای این که نماز ستون دین است. البته پیش از نماز جهاد را ذکر فرموده بود که جزء اعمال است؛ ولی مقدم داشتن جهاد همان طور که عرض کردیم به خاطر این است که جهاد به عنوان جایگاه همه اعمال و پایگاه خود ایمان می‎باشد و آنها را حفظ می‎کند.

می‎فرماید: و به پا داشتن نماز؛ زیرا نماز اساس آیین بوده و ستون دین است. "ملت" در زبان عرب همان دین و آیینی است که انسان به آن معتقد می‎باشد. البته کلمه "ملت" در زبان فارسی به معنای مردم است و این کلمه مانند بسیاری از واژه های مشترک در بین زبانهاست که در هر زبان کاربرد ویژه خود را داراست، و استعمال آن در معنا و مفهومی در یک زبان نباید سبب اشتباه در به کارگیری این واژه در زبان دیگر و در مفهوم و معنای دیگر گردد. در فارسی کم نیستند لغاتی که در غیر معنای عربی آنها استعمال می‎شوند، مانند: "جامعة" که اکنون در عربی به معنای دانشگاه است. به هر حال کلمه "ملت" در متون عربی را نباید به معنای "مردم" گرفت، بلکه معنای آن در قرآن و حدیث "کیش و آیین" است.

5 - پرداخت واجبات مالی

"و ایتأ الزکاة فانها فریضة واجبة"

( و پرداخت زکات که همانا آن تکلیفی واجب است.)

ناوبری کتاب