صفحه ۱۳۲

اهل بیت: منابع دانش و حکمت

"و معادن العلم، و ینابیع الحکم"

( و گنجینه های دانش، و سرچشمه های حکمت ها هستیم.)

کلمه "حکم" در بعضی از نسخه ها "حکم" آمده است؛ که اگر "حکم" باشد مراد از آن همان احکام شرعی خداوند است، و اگر "حکم" باشد به معنای حکمت هاست.

"ینابیع" جمع "ینبوع" و به معنای سرچشمه هاست. یکی از دوستان اشکال می‎کرد که چون سرچشمه احکام یا حکمت ها یکی است باید مفرد و "ینبوع" باشد؛ در پاسخ ایشان عرض می‎کنم که "ینابیع" به صورت جمع صحیح است؛ برای این که حکم یا حکمت های خدا گاهی به وسیله کتاب و گاهی به وسیله سنت و یا عقل است؛ از طرف دیگر ممکن است بگوییم گاهی از جانب پیامبر(ص) و گاهی هم از جانب حضرت علی (ع) و دیگر ائمه (ع) می‎باشد؛ پس یک چشمه نیست بلکه چشمه ها به صورت جمع است.

در هر صورت اهل بیت (ع) و ازجمله حضرت علی (ع) گنجینه های دانش می‎باشند. حدیث معروفی از پیامبراکرم (ص) نقل شده که آن حضرت فرمود: "أنا مدینة العلم و علی بابها"ر.ک : اصول کافی، ج 1، ص 242 تا 253. "من شهر دانش هستم و علی در آن شهر است."

در اینجا و به مناسبت فرمایش حضرت علی (ع) ابن أبی الحدید حدود ده روایت درباره فضیلت امیرالمؤمنین (ع) و این که آن حضرت باب علم و معدن آن است نقل می‎کند و ویژگی ها و فضیلت های امیرالمؤمنین (ع) را از نظر قضاوت و علم و سایر

ناوبری کتاب