صفحه ۱۲۷

( درس 171)

خطبه 109 (قسمت هفتم)

توصیفی از اهل بیت رسالت:

اهل بیت: محل فرود فرشتگان

اهل بیت: منابع دانش و حکمت

تفاوت علم و حکمت

چشم انداز یاران و دشمنان اهل بیت:

خطبه 110 (قسمت اول)

نقل های خطبه دیباج

بهترین وسیله ها برای تقرب به خدا

1 - ایمان به خدا و پیامبر(ص)

2 - جهاد در راه خدا

3 - کلمه اخلاص

4 - برپاداشتن نماز

5 - پرداخت واجبات مالی

6 - روزه ماه رمضان

7 - حج خانه خدا

8 - صله رحم

9 - صدقه آشکار و نهان

10 - انجام کارهای پسندیده

ناوبری کتاب