صفحه ۱۲۴

کلمه "اختیارا" ممکن است "اختبارا" باشد که در نتیجه معنای آن تفاوت می‎کند و تفاوت آن را توضیح خواهیم داد. در لغت "اختیار" به معنای "اصطفاء" یعنی گزینش برتر در میان دو چیز یا چند چیز است.احکام السلطانیه، ماوردی، ص 6 و 7.

"و علم أن الله زواها عنه": پیغمبراکرم (ص) می‎دانست که خداوند دنیا را از او جدا کرده است "اختیارا". در "اختیارا" دو احتمال است: یکی این که خداوند در میان دنیا و آخرت به عنوان انتخاب برتر دنیا را از او دور کرد و آخرت را به او داد؛ و احتمال دیگر این که این انتخاب از جانب پیامبر(ص) بود، زیرا اگر پیامبر دنیا را از خداوند می‎خواست خداوند به او عطا می‎کرد، ولی خود پیامبر برای این که می‎خواست به این دنیای فانی روی نشان ندهد و تمام توجهش به حضرت حق تعالی باشد و نیز برای همه مردم و مخصوصا فقرا و ضعفا الگو شود به زندگی بسیار ساده ای که داشت قناعت می‎کرد و خداوند نیز دنیا را از او جدا کرده بود.

در خطبه 209 از نهج البلاغه حضرت علی (ع) می‎فرماید: "ان الله فرض علی أئمة العدل أن یقدروا أنفسهم بضعفة الناس، کیلا یتبیغ بالفقیر فقره": "همانا خداوند بر پیشوایان عادل واجب گردانیده که خود را با مردم تنگدست برابر دارند، تا فقر و تنگدستی فقیر بر او فشار نیاورد."

وقتی مردم زندگی ساده ای دارند پیامبران و امامان به حق نیز باید زندگی بسیار ساده ای داشته باشند تا فقر بر فقیر فشار نیاورد. بنابراین خداوند به اختیار خود پیامبر دنیا را از او دور کرد.

البته احتمال دارد که "اختبارا" باشد. برای این که هر دو کلمه شبیه یکدیگر نوشته می‎شود و تنها فرقشان در یک نقطه است ولی مقابله آن با "احتقارا" با احتمال اول بیشتر سازگار است. اگر "اختبارا" باشد معنایش این است که خداوند برای امتحان

ناوبری کتاب