صفحه ۱۱۹

"من أراد أن یتعلم الفصاحة والبلاغة و یعرف فضل الکلام بعضه علی بعض، فلیتأمل هذه الخطبة": "کسی که می‎خواهد فصاحت و بلاغت را بیاموزد و فضیلت و برتری برخی سخنان را نسبت به بعضی دیگر بشناسد، پس باید در این خطبه دقت و اندیشه کند."

"فان نسبتها الی کل فصیح من الکلام - عدا کلام الله و رسوله - نسبة الکواکب المنیرة الفلکیة الی الحجارة المظلمة الارضیة": "برای این که کلام حضرت در این خطبه نسبت به هر کلام فصیحی که دیگران بیان کرده اند - غیر از کلام خدا و پیامبراکرم (ص) - مانند ستاره های درخشان فلکی در مقایسه با سنگ تاریک زمینی است."

به عنوان مثال اگر شما خورشید را با یک سنگ سیاه و تیره زمینی بسنجید که چقدر تفاوت وجود دارد، بین سخنان حضرت علی (ع) در این خطبه با دیگر سخنان فصیح و بلیغ همین اندازه تفاوت وجود دارد.

"ثم لینظر الناظر الی ما علیها، من البهأ والجلالة والروأ والدیباجة، و ما تحدثه من الروعة والرهبة والمخافة والخشیة": "سپس باید بیننده تأمل و توجه کند نسبت به آنچه در این خطبه وجود دارد، که عبارت است از: زیبایی و جلالت و گوارایی و آراستگی؛ و نیز آنچه در دلها و نفوس انسانها از ترس و وحشت و خوف و خشیت ایجاد می‎کند."

"حتی لوتلیت علی زندیق ملحد مصمم علی اعتقاد نفی البعث و النشور، لهدت قواه و أرعبت قلبه و أضعفت علی نفسه و زلزلت اعتقاده": "تا جایی که اگر این خطبه بر کسی خوانده شود که زندیق و ملحد است و جزم به انکار رستاخیز و زنده شدن مردگان دارد، قوای این شخص ملحد و زندیق را خرد کرده و دلش را می‎لرزاند و در او ضعف و سستی ایجاد می‎کند و اعتقاد او را که می‎گوید قیامت و دوزخ وجود ندارد متزلزل و سست می‎سازد."

ناوبری کتاب