صفحه ۱۱۴

بنابراین عذابهایی که در جهنم وجود دارد ظلم خداوند بر بندگانش نیست، بلکه ظلم و ستم افراد نسبت به خودشان است؛ و خداوند هیچ گاه به کسی ستم نمی کند. قرآن کریم می‎فرماید: (و ما ظلمناهم و لکن کانوا أنفسهم یظلمون ) سوره زلزال (99)، آیات 7 و 8. "و ما در حق ایشان ستم نکردیم، بلکه آنان خود بر خویشتن ستم می‎کردند."

لباسهای آتشین دوزخیان

"و ألبسهم سرابیل القطران و مقطعات النیران"

( و پیراهن هایی از روغنی بدبو و چسبنده و بریده هایی از آتش به آنان بپوشاند.)

"سرابیل" جمع "سربال" به معنای پیراهن است؛ و "قطران" به شیره درخت یا روغنی گفته می‎شود که چسبنده و بدبو است. بنابراین "سرابیل القطران" به معنای پیراهن هایی است که آلوده به ماده قطران بوده و درنتیجه به بدن می‎چسبد و دارای بوی متعفن است و روغنی بوده و آتش می‎گیرد. البته این تعبیر حضرت برگرفته از این آیه قرآن است: (سرابیلهم من قطران ) سوره نساء (4)، آیه 10..

"مقطعات" به معنای بریده ها می‎باشد، و مراد از آن به قرینه "ألبسهم" لباسهایی است که بریده شده اند. لباسها معمولا دو نوع هستند: یک نوع لباسهایی که مانند لنگ یک تکه بوده و اغلب به بدن نمی چسبند و اگر رها شوند ممکن است فورا از بدن جدا شده و بیفتند. نوع دوم لباسهایی اند که ابتدا به اندازه های تن به قامت انسان بریده شده و سپس تکه های بریده شده به همدیگر وصل و دوخته شده اند. این لباسها مانند پیراهن و شلوار تا انسان آنها را از بدن جدا نکند و درنیاورد از بدن جدا نمی شوند. "مقطعات النیران": یعنی لباسهای تکه تکه و بریده شده از آتش. این تعبیر حضرت نیز

ناوبری کتاب