صفحه ۱۱۲

همچنین نعمت های بهشت و افرادی که در بهشت هستند اختصاص دادند؛ تا این که به بیان احوال جهنمیان رسیدیم.

توصیفی از کیفر و جایگاه گنهکاران

"و أما أهل المعصیة فأنزلهم شر دار، و غل الایدی الی الاعناق، و قرن النواصی بالا قدام"

( و اما گناهکاران را در بدترین خانه فرود آورد، و دست هایشان را به گردن ها ببندد، و موهای جلوی پیشانی آنها را به پاهایشان نزدیک سازد.)

عبارت: "أهل المعصیة" می‎تواند مبتدا باشد و "أهل" با ضمه خوانده شود، و می‎تواند از باب اشتغال باشد و "أهل" با فتحه خوانده شود که مفعول فعل محذوفی باشد.

در هر صورت حضرت در مورد جایگاه گناهکاران در قیامت و عذابهایی که در جهنم برای آنان وجود دارد سخنانی را بیان می‎فرمایند که همه آنها از مفاهیم قرآن کریم در مورد دوزخیان است.

می‎فرماید: و اما خداوند گناهکاران را در بدترین جایگاه و خانه که جهنم باشد فرود آورد، و دست های آنان را به گردن هایشان بسته، و موهای جلوی پیشانی آنها را به پاهایشان نزدیک کرده و به هم می‎بندد.

تجسم اعمال

آنچه را که حضرت علی (ع) در این عبارت بیان داشته اند مطالبی نیست که انسان آنها را بی اهمیت و یا غیر واقعی بپندارد، بلکه اینها برگرفته شده از قرآن است سوره طارق (86)، آیه 9. و

ناوبری کتاب