صفحه ۱۰۹

( درس 170)

خطبه 109 (قسمت ششم)

توصیفی از کیفر و جایگاه گنهکاران

تجسم اعمال

لباسهای آتشین دوزخیان

توصیفی دیگر از عذاب دوزخ

ماندگاری دوزخیان در عذاب

توصیف خطبه و امام علی (ع) از زبان ابن أبی الحدید

اشکال به ابن أبی الحدید

بی ارزش بودن دنیا نزد پیامبراکرم (ص)

تبلیغ رسالت و موعظه مردم

ناوبری کتاب