صفحه ۸۹

( درس 131)

خطبه 93 (قسمت چهارم)

خبر انقراض بنی امیه

ذلت و خواری بنی امیه

سایه خشونت و وحشت بر بنی امیه

آرزویی بی حاصل

کلام ابن أبی الحدید درباره پیشگویی علی (ع)

خطبه 94 (قسمت اول)

خدای دست نایافتنی

خدای سرمدی

ناوبری کتاب