صفحه ۷۸

استقامت بویژه اهل بیت پیامبر(ع) از این حکومت ضربه می‎بینند. در زمان بنی امیه سادات و اهل بیت پیغمبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بیش از همه زجر می‎کشند و اذیت می‎شوند؛ اما انسانهای بی تفاوت که کاری به حکومت ندارند و فقط به دنبال زندگی خودشان هستند و دغدغه حق و راهنمایی و هدایت ندارند - که بیشتر مردم این گونه اند - ضربه ای از سوی حکومت نمی خورند. در حکومت باطل آنها که واقعا اهل حق و حقگویند بیشترین ضربه را می‎بینند.

"و أصاب البلاء من أبصر فیها"

( و به هر کس که در آن فتنه بینا باشد بلا و سختی می‎رسد.)

هر کس در فتنه ها دارای چشم بینا باشد و حق و باطل را از هم باز شناسد به مصیبت و سختی گرفتار می‎شود؛ چرا که آنان که اهل بصیرتند طبیعتا نمی توانند انحرافات را ببینند و لب فروبندند، تذکراتی می‎دهند، راهنمایی هایی می‎کنند و در نهایت هم در مقابل باطل می‎ایستند؛ و همین ها باعث می‎شود حکومت جور بر ایشان سخت بگیرد، اذیتشان کند و مصیبت بر ایشان فرو بارد. از این رو می‎فرماید: مصیبت و بلا در این فتنه به کسانی می‎رسد که بیدار و بینا هستند.

"و أخطا البلاء من عمی عنها"

( و به کسی که در آن فتنه نابینا [ و بدون بصیرت ] باشد بلا نمی رسد.)

به کسانی که در آن فتنه نابینا باشند بلا و سختی نمی رسد و مورد اذیت و آزار حکومت قرار نمی گیرند. مردم عادی برایشان علی (ع) و معاویه فرقی نمی کرد؛ آنان خیلی بی تفاوت بودند، نسبت به دین اهمیت نمی دادند و به دنبال کسب وکار خود بودند. آنان که در فتنه دارای بصیرت نیستند به زندگی خود مشغولند و کاری ندارند حق چیست و باطل کدام است، بالطبع مزاحمتی برای حکومت جائر

ناوبری کتاب