صفحه ۷۱

( درس 130)

خطبه 93 (قسمت سوم)

معنای فتنه و فلسفه ابتلائات

پیش بینی فتنه بنی امیه

ویژگی های فتنه بنی امیه

توصیف حاکمان بنی امیه و شیوه حکومت آنان

تحمل نکردن مخالفان

حکومت استبدادی

حکومت وحشت و جهالت

حکومت تاریکی و گمراهی

وضعیت اهل بیت: در فتنه بنی امیه

ناوبری کتاب