صفحه ۶۳

کسانی که باید از آنها بپرسید و مورد سؤال واقع می‎شوند، مثل عالمان بزرگ، ضعیف و ناتوان هستند و از حل مشکلات درمانده خواهند شد.

پیش بینی اوضاع آشفته در آینده

چه وقت چنین حوادث سهمگینی پیش خواهد آمد؟ حضرت علی (ع) در ادامه، اوضاع مسلمانان و زمان پیش آمدن چنین حوادثی را بیان کرده و می‎فرمایند:

"و ذلک اذا قلصت حربکم و شمرت عن ساق"

( و این اوضاع وقتی است که جنگ و ستیزتان طولانی شود و شدت و سختی آن آشکار گردد.)

"قلص" یعنی امتداد و استمرار یافت. درگیری و ستیز یک روز و دو روز نیست؛ انسانهای خوب و بد دائما جنگ و درگیری دارند، حکومت های ناصالح و عوضی و مأمورین آن مردم را اذیت می‎کنند، می‎زنند و می‎کشند، و با کسانی که زبان اعتراض دارند همواره درگیرند. "اذا قلصت حربکم" یعنی: وقتی جنگ و ستیز شما استمرار پیدا کرد.

"شمر الثوب" یعنی: لباسش را بالا زد. انسان وقتی می‎خواهد کار سختی انجام دهد دامن لباسش را بالا می‎زند تا به دست و پایش گیر نکند و مزاحم انجام کار نشود. "شمرت عن ساق" یعنی: دامن بالا زد از ساق پا. وقتی کسی تصمیمش برای انجام کاری سخت و دشوار جدی شود دامن بالا می‎زند. به همین جهت دامن بالا زدن کنایه از شدت و سختی انجام کار است. در اینجا حضرت علی (ع) جنگ را به انسانی تشبیه کرده که دامن از ساق پا بالا زده و شدت و سختی آن آشکار شده است، و می‎فرماید: "شمرت عن ساق" یعنی: جنگ دامنش را از ساق بالا زد؛ کنایه از این که جنگ جدی شد و شدت گرفت.

خلاصه این حوادث سهمگین زمانی اتفاق خواهد افتاد که جنگ و درگیری بین شما طولانی شود و شدت پیدا کند.

ناوبری کتاب