صفحه ۶۱۶

حاکمیت باطل، سرآغاز دگرگونی های منفی در جامعه و طبیعت

"فاذا کان ذلک کان الولد غیظا، والمطر قیظا، و تفیض اللئام فیضا، و تغیض الکرام غیضا"

( پس هنگامی که آن گونه شد فرزند سبب خشم، و باران تابستانی می‎شود؛ و مردم پست فوران کنند فورانی، و افراد نیک فرو روند فرو رفتنی.)

"غیظا" در این عبارت ممکن است از نظر معنا صفت "ولد" باشد که از باب حمل حدث بر ذات می‎شود، مانند "زید عدل"؛ به این معنا که فرزند سر تا پایش خشم و غضب است. و ممکن است به این معنا باشد که فرزند سبب خشم پدر و مادر می‎باشد. "فیضا" نیز از ماده "فیضان" به معنای فوران کردن است؛ و "غیضا" به معنای فرورفتن و کم شدن است. آیه شریفه می‎فرماید: (و غیض الماء و قضی الامر) سوره هود (11)، آیه 44. "و آب فرو رفت و کار به سرانجام رسید."

حضرت می‎فرماید: هنگامی که این طور شد، یعنی وقتی فسق و فجور و دروغ و قلدری در جامعه حاکم شد، از جمله اتفاقاتی که خواهد افتاد این است که فرهنگ پدر و پسر از همدیگر جدا می‎شود. پدرها متعلق به نسل جلوتر می‎باشند و مثلا اهل نماز و خدا و مسجد هستند و یک صداقتی دارند، در صورتی که بچه ها با فرهنگ دیگری رشد پیدا می‎کنند و پدر و مادر خود را عقب مانده می‎دانند و آنها را اذیت و آزار می‎رسانند.

البته همان طور که اشاره کردیم "غیظا" در اینجا یا از باب حمل حدث بر ذات است، یعنی خود فرزند سر تا پا نسبت به پدر و مادر غیظ و خشم است؛ و یا این که می‎خواهد بگوید: فرزند موجب خشم و غضب پدر و مادر می‎شود. برای این که

ناوبری کتاب