صفحه ۶۰۹

"خطبه 108 - قسمت پنجم"

"فعند ذلک أخذ الباطل مآخذه، و رکب الجهل مراکبه، و عظمت الطاغیة ، و قلت الداعیة ، و صال الدهر صیال السبع العقور، و هدر فنیق الباطل بعد کظوم. و تواخی الناس علی الفجور، و تهاجروا علی الدین، و تحابوا علی الکذب، و تباغضوا علی الصدق. فاذا کان ذلک کان الولد غیظا، والمطر قیظا، و تفیض اللئام فیضا، و تغیض الکرام غیضا. و کان أهل ذلک الزمان ذئابا، و سلاطینه سباعا، و أوساطه اکالا، و فقراؤه أمواتا؛ و غار الصدق، و فاض الکذب، واستعملت المودة باللسان، و تشاجر الناس بالقلوب، و صار الفسوق نسبا، و العفاف عجبا، و لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا."

این خطبه چند بخش جداگانه داشت: بخش اول آن درباره خداوند و بعضی از صفات او بود. در بخش دوم درباره پیامبراکرم (ص) سخن فرمود. در بخش آخر هم که مقداری از آن را در درس گذشته خواندیم حضرت علی (ع) از حوادث آینده و حکومت قدرتمند و باطلی که پس از او بر سر کار می‎آیند سخن گفتند. در شرح بخش آخر به اینجا رسیدیم که می‎فرماید:

پیامدهای ویرانگر حاکمیت گمراه

- استقرار باطل و تسلط جاهلیت

"فعند ذلک أخذ الباطل مآخذه، و رکب الجهل مراکبه"

( پس در آن هنگام، باطل جاهای فراگیر خود را فرا گرفته؛ و جهل و نادانی، مرکب های خود را سوار شده است.)

ناوبری کتاب