صفحه ۵۹۹

زندگی سخت مؤمنان در حکومت باطل

"و تستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحبة البطینة من بین هزیل الحب"

( و مؤمن را از میان شما جدا می‎کند مانند جدا کردن پرنده، دانه درشت را از میان دانه لاغر.)

"تستخلص" از باب استفعال و به معنای طلب خلوص است. "تستخلص المؤمن" یعنی: آن پیشوای ضلالت، مؤمن خالص را جدا می‎کند. "بطین" به شکم بزرگ و چاق گفته می‎شود، "بطینة" یعنی "سمینة" یا چاق.

کلمه "طیر" در برخی از نسخه های نهج البلاغه نیامده است. ولی در دو نسخه خطی مربوط به قرن پنجم و بسیاری از نسخه های چاپی دیگر آمده است.

حضرت می‎فرماید: آن پیشوای پرچم گمراهی و ضلالت افراد مؤمن و خوب را جدا می‎کند تا آنان را به زندان بیندازد و یا به قتل برساند و خلاصه از صحنه جامعه حذف کند؛ مانند پرنده ای که دانه های درشت و خوب را از بین دانه های کوچکتر و لاغر جدا می‎کند و برمی چیند.

برای این که دانه های بزرگتر مواد غذایی بیشتری دارند پرنده ها ابتدا همانها را جدا می‎کنند. حکومت ستمگر نیز مأموران اطلاعات و جاسوسهای خود را در کمین و مراقبت افراد حق طلب و مؤمنین خالص قرار می‎دهد و انگشت خود را روی آنها نشانه می‎رود تا آنان را دستگیر کرده و به زندان بیندازد و یا نابود نماید.

"و تستخلص المؤمن من بینکم": و آن پیشوای پرچم گمراهی، مؤمن خالص را از بین شما جدا می‎کند "استخلاص الطیر الحبة البطینة": مانند جداکردن پرنده، دانه های درشت و بزرگ را "من بین هزیل الحب": از میان دانه های لاغر و کوچک . "استخلاص" در این عبارت مفعول مطلق نوعی است؛ یعنی نوع جداکردن پرنده.

خلاصه جاسوسان و مأموران حکومت ستمگر این گونه مؤمنین خالص را یکی یکی پیدا کرده و از بین مردم جدا می‎کنند تا آنها را بکشند یا برایشان پرونده

ناوبری کتاب