صفحه ۵۹۷

"خطبه 108 - قسمت چهارم"

"تعرککم عرک الادیم، و تدوسکم دوس الحصید، و تستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحبة البطینة من بین هزیل الحب. أین تذهب بکم المذاهب، و تتیه بکم الغیاهب، و تخدعکم الکواذب ؟ و من أین تؤتون و أنی تؤفکون ؟ فلکل أجل کتاب، و لکل غیبة ایاب. فاستمعوا من ربانیکم، و أحضروه قلوبکم، و استیقظوا ان هتف بکم؛ ولیصدق رائد أهله، ولیجمع شمله، ولیحضر ذهنه. فلقد فلق لکم الامر فلق الخرزة ، و قرفه قرف الصمغة ."

این بخش از خطبه را که در درس گذشته شرح می‎دادیم درباره پیشگویی حضرت نسبت به حکومتی بود که در آینده - پس از حضرت - می‎آید و پایه های حکومت خود را استوار می‎کند و آن را به همه جا گسترش می‎دهد و مردم را با خود هماهنگ می‎سازد؛ به طوری که از طرفداران حق و مردم خوب کسی باقی نمی ماند مگر تعداد بسیار اندکی که به شیوه های مختلف زیر فشارهای گوناگون قرار می‎گیرند. در ادامه حضرت علی (ع) می‎فرماید:

ادامه سخن از آینده اصحاب امام (ع)

"تعرککم عرک الادیم، و تدوسکم دوس الحصید"

( پیشوای پرچم گمراهی شما را مانند مالیدن پوست برای دباغی می‎مالد، و مانند کوبیدن کشت درو شده می‎کوبد.)

ناوبری کتاب