صفحه ۵۹۵

( درس 163)

خطبه 108 (قسمت چهارم)

ادامه سخن از آینده اصحاب امام (ع)

زندگی سخت مؤمنان در حکومت باطل

هشدار امام (ع) به اصحاب خود

دعوت به اطاعت از "عالم ربانی"

وظیفه جلودار و راهنما

علت لزوم اطاعت از "عالم ربانی"

ناوبری کتاب