صفحه ۵۹۲

به شما انجام می‎دهد و در حقیقت شاخ و برگ وجود شما را بر زمین می‎ریزد. اموال هر کس را بخواهد می‎گیرد، گروهی را زندانی می‎کند، عده ای را شکنجه می‎دهد و بعضی را هم به قتل می‎رساند.

نشانه های پرچمدار گمراهی

"قائدها خارج من الملة ، قائم علی الضلة"

( پیشوای آن [ پرچم ] از دین [ اسلام ] خارج است، بر گمراهی ایستاده است.)

"ملة" در لغت عرب به معنای دین و آیین است، اما در زبان فارسی به طور معمول به معنای "توده مردم" یا "همه مردم" استعمال می‎شود؛ همان طور که بسیاری از کلمات دیگر زبان عربی نیز که در فارسی به کار می‎روند مفهومی غیر از معنای لغوی و موارد استعمال آن در زبان اصلی یافته اند.

قرآن کریم می‎فرماید: (قل بل ملة ابراهیم حنیفا) سوره بقره (2)، آیه 135. "بگو بلکه [ رستگاری در] آیین ابراهیم حنیف است." "ملة" در این آیه هم به معنای دین و آیین آمده است.

امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: رهبر این پرچم گمراهی و ضلالت از دین اسلام خارج است. بنی امیه و امثال آنان نام اسلام را برخود گذاشته بودند ولی به احکام اسلام پایبند نبودند. کسی که امام حسین (ع) را به شهادت می‎رساند چگونه می‎تواند خود را پیرو احکام اسلام بداند؟!

"قائدها خارج من الملة": رهبر این پرچم بیرون از دین است "قائم علی الضلة": بر گمراهی قیام دارد؛ یعنی اصلا بر پایه و اساس گمراهی است. ضمیر "ها" در "قائدها" به پرچم برمی گردد، که در واقع صاحب پرچم مورد نظر است.

ناوبری کتاب