صفحه ۵۹۱

بر اساس این احتمال و به لحاظ این که ضمیر "تکیل" به پرچم برمی گردد، معنا این می‎شود که پرچم، شما را کیل می‎کند؛ ولی مقصود صاحب پرچم است؛ و اسناد در اینجا مجازی است.

این پرچم باطل که بر جای خود ایستاده و قدرتمند است، با صاعی که دارد ارزاقی را که باید به شما بدهد کیل می‎کند. پس اجناس و ارزاقی که باید به شما بدهد، کیل کرده و به شما می‎دهد و در ضمن شر و فتنه هایش هم به شما می‎رسد؛ درست مانند حکومت بعث که ارزاق را در اختیار گرفته بود و به مردم می‎داد و فتنه هایش نیز به مردم می‎رسید.

ب - احتمال دوم این است که "لام" در تقدیر نگیریم. بر اساس این احتمال معنا چنین می‎شود که صاحب این پرچم و حکومت قدرتمندی که در آینده می‎آید شما مردم را در پیمانه خود و به اختیار خود هر طور که بخواهد زیر و رو می‎کند و از شما به هر صورت که بخواهد استفاده می‎کند. همان طور که گندم و جو و امثال آن را کیل می‎کند و به هر کس بخواهد می‎دهد، شما را هم مانند گندم و جو در اختیار می‎گیرد و به هر صورت که بخواهد با شما برخورد می‎کند. گروهی را به قتل می‎رساند و عده ای را هم زندانی و شکنجه می‎کند، و همه شما در اختیار و در قبضه او هستید.

ج - احتمال سوم این است که هر حکومت و قدرتی مردم را موافق با خود حساب می‎کند و آنها را منطبق با فرهنگ و ارزشهای خویش می‎داند؛ به همه اعلام می‎کند که مردم طرفدار ما و مطابق با فرهنگ ما هستند. برای این که اگر مردم ناراضی هم باشند نمی توانند نارضایتی خود را نشان دهند.

بیشتر به نظر می‎رسد احتمال دوم مقصود باشد.

"و تخبطکم بباعها": و با قدرت خود شما را می‎تکاند و هر کاری که بتواند نسبت

ناوبری کتاب