صفحه ۵۸۷

ویژگی دیگری که حضرت برای اصحاب خود بیان کرده و از آنها انتقاد می‎کند این است که می‎فرماید: "و أیقاظا نوما": شما را افراد بیداری می‎بینم که خواب هستید. شما بیدارید ولی در حقیقت در خواب به سر می‎برید. چشمان شما به ظاهر بیدار است و شما دارید نگاه می‎کنید ولی از حقیقت غافل هستید و توجه به قیامت و حساب و کتاب الهی ندارید و واقعیت ها را نادیده می‎گیرید.

"و شهودا غیبا، و ناظرة عمیاء، و سامعة صمأ، و ناطقة بکمأ"

( و حاضرانی غایب، و نگرندگانی کور، و شنوندگانی کر، و گویندگانی لال.)

بعضی دیگر از صفات و ویژگی های اصحاب علی (ع) بر اساس فرمایش حضرت این است که: "و شهودا غیبا"؛ "شهود" جمع "شاهد" است. شما پیش من شاهد و حاضرید ولی مانند افراد غایب می‎باشید. کسی که به حرف حساب گوش ندهد و یا تحرک نداشته و برای حق فعالیت نکند مانند کسی است که غایب می‎باشد.

"و ناظرة عمیاء": ویژگی دیگر این که شما نگاه می‎کنید ولی کور هستید. برای این که حق را مشاهده نمی کنید. چشم ظاهر شما باز، ولی چشم دل شما بسته است.

"و سامعة صمأ": علاوه بر اینها شما شنوا هستید ولی در واقع کر می‎باشید. برای این که گوش دل شما متوجه حق نیست و حقایق را نمی شنوید و یا عمل نمی کنید و شنیدنتان بی خاصیت است؛ مثل نشنیدن است.

"و ناطقة بکمأ": شما حرف می‎زنید ولی مانند افراد لال هستید. برای این که حق را نمی گویید. گاهی حرفهای زیادی می‎زنید و سر مردم را هم گرم می‎کنید، ولی آنچه را که باید بگویید نمی گویید.

من گاهی اوقات که بعضی از روزنامه ها و مقالات آن را می‎خوانم خیلی ناراحت می‎شوم. برای این که حدود یک صفحه مطلب نوشته و مطالب را به هم بافته است که مثلا یک حرفی را که در نظر داشته بیان کند و به کسی هم برنخورد و گرفتار نشود؛

ناوبری کتاب