صفحه ۵۷

( درس 129)

خطبه 93 (قسمت دوم)

مروری بر آنچه گذشت

پیش بینی سرگردانی مردم بعد از فقدان علی (ع)

پیش بینی اوضاع آشفته در آینده

گشایشی برای نیکان پس از تحمل دشواریها

ویژگی ها و اوصاف فتنه ها

ناوبری کتاب