صفحه ۵۶۷

"خطبه 108 - قسمت دوم"

منها فی ذکر النبی 6:

"اختاره من شجرة الانبیاء، و مشکاة الضیاء، و ذؤابة العلیأ، و سرة البطحأ، و مصابیح الظلمة ، و ینابیع الحکمة ."

و منها:

"طبیب دوار بطبه، قد أحکم مراهمه، و أحمی مواسمه، یضع من ذلک حیث الحاجة الیه: من قلوب عمی، و آذان صم، و ألسنة بکم؛ متتبع بدوائه مواضع الغفلة و مواطن الحیرة . لم یستضیئوا باضوأ الحکمة ، و لم یقدحوا بزناد العلوم الثاقبة ؛ فهم فی ذلک کالا نعام السائمة ، والصخور القاسیة . قد انجابت السرائر لا هل البصائر، و وضحت محجة الحق لخابطها، و أسفرت الساعة عن وجهها، و ظهرت العلامة لمتوسمها."

این خطبه که شرح آن را در درس گذشته شروع کردیم دارای چند بخش است که بخش اول آن درباره خداوند بود و آن را توضیح دادیم. بخش دوم آن درباره پیامبراکرم (ص) است که به نظر می‎رسد عبارتهای آن بیشتر بوده و مرحوم سید رضی تنها عباراتی را نقل کرده که به نظرش از جهت فصاحت و بلاغت جالب می‎آمده است.

پیامبر(ص) برگزیده از شجره نبوت

"اختاره من شجرة الانبیاء، و مشکاة الضیاء"

( خداوند برگزید او [ رسول گرامی ] را از درخت پیامبران، و چراغدان روشنایی.)

ناوبری کتاب