صفحه ۵۶۵

( درس 161)

خطبه 108 (قسمت دوم)

پیامبر(ص) برگزیده از شجره نبوت

برگزیده از سرزمین بطحاء

منتخب از سرچشمه های حکمت

مصداق کلام امام (ع) (طبیب دوار بطبه...)

طبیبی مجهز در پی بیمار

درمانگر امراض روحی

جستجوگر مواضع غفلت و سرگردانی

زمان آشکار شدن رازها و حقایق

بروز نشانه های قیامت

ناوبری کتاب