صفحه ۵۴۹

( درس 160)

خطبه 107

انتقاد امام (ع) از عقب نشینی اصحاب خود

شادی امام (ع) از شکست دشمن

توصیف عقب نشینی دشمن

خطبه 108 (قسمت اول)

شناخت خداوند از راه مخلوقات

چگونگی آفرینش موجودات

احاطه خداوند به همه پنهانی ها

ناوبری کتاب