صفحه ۵۴۷

و ضبط می‎نمود. علاوه بر آن حضرت علی (ع) باب حکمت و علم پیامبراکرم (ص) بود. زیرا پیامبر درباره او فرمود: "أنا مدینة العلم و علی بابها".أسدالغابة، ج 4، ص 22؛ مستدرک حاکم (4 جلدی چاپ بیروت، دارالکتاب)، ج 3، ص 126 و 127 با چندین سند؛ و همچنین رجوع شود به الغدیر علامه امینی (11 جلدی چاپ بیروت، دارالکتاب)، ج 6، ص 61 تا 77، ذیل عنوان راویان حدیث "أنا مدینة العلم و علی بابها" که برای حدیث بیش از 143 سند از کتب اهل سنت ذکر می‎کند.

نکته دیگر این که تفاوت ما شیعیان با اهل سنت در این است که ما روایات زیادی از پیامبراکرم (ص) در مسائل مختلف داریم که امیرالمؤمنین (ع) و یا دیگر ائمه (ع) آنها را نقل فرموده اند. علاوه بر آن ما ائمه (ع) را معصوم دانسته و گفتارشان را حجت می‎دانیم. در صورتی که اهل سنت نوعا روایات خود را به صحابه می‎رسانند و از پیامبر(ص) کمتر روایت نقل می‎کنند. روایات آنها معمولا به ابوهریره و براء بن عازب و امثال آنها می‎رسد، و به همین جهت در فقه و فهم احکام اسلام مجبور شدند به قیاس و استحسان و امثال آن اهمیت بدهند و از راه اسلام دور شوند.

بنابراین می‎توان گفت که سنی واقعی ما شیعیان هستیم که واقعا سنت پیامبر را عمل می‎کنیم، نه کسانی که این ادعا را دارند.

"یعملون فی الشبهات": هنگامی که شما زمام امور را به دست ستمگران دادید آنان چیزهایی که شبهه ناک است یعنی حلیت و حرمت آنها برای آنان معلوم نیست به عنوان حلال یا حرام به مردم معرفی می‎کنند "و یسیرون فی الشهوات": و در شهوتها و هواهای نفسانی خود سیر و حرکت می‎نمایند؛ به هر چه مطابق میلشان بود عمل می‎کردند.

پیش بینی آینده بد ستمگران

"وایم الله لو فرقوکم تحت کل کوکب لجمعکم الله لشر یوم لهم"

( به خدا سوگند اگر هر یک از شما را در زیر هر ستاره ای پراکنده سازند خداوند شما را برای روز بد آنها گرد می‎آورد.)

ناوبری کتاب