صفحه ۵۳۷

( درس 159)

خطبه 106 (قسمت سوم)

مقدمه

منزلت گذشته مسلمانان به برکت اسلام

انتقاد از بی تفاوتی اصحاب

یادآوری موقعیت گذشته مسلمانان

انتقاد از واگذاری زمام امور به ستمگران

ترسیمی از روش ستمگران

پیش بینی آینده بد ستمگران

ناوبری کتاب