صفحه ۵۳۴

"أللهم أعل علی بنأ البانین بنأه، و أکرم لدیک نزله"

( خدایا بنای [ دین ] او را بر بنای دیگر سازندگان عالی تر ساز، و او را بر سر خوان [ نعمت ] خویش گرامی دار.)

حضرت علی (ع) در ادامه دعای خود برای پیامبراکرم (ص) می‎فرماید: خدایا بنای پیغمبر را بر همه بناها و ساختمانهایی که دیگران بنا می‎گذارند بالاتر ببر. به تعبیر دیگر امام (ع) از خداوند می‎خواهد که بنای اسلام از بنای همه ادیان دیگر مرتفع تر شود. پیامبران گذشته پایه گذار شرایع الهی و امور خیری بوده اند؛ ولی بنایی که پیامبراکرم (ص) پایه گذاری کرد برای بشر تا روز قیامت پایه گذاری شده است.

پیغمبر اسلام (ص) با روشی که در تبلیغ و گسترش اسلام داشتند باعث شدند که بنای اسلام مرتفع شود. گفتار و کردار و تقریر پیامبراکرم (ص) برای همه ما حجت و دلیل است، ولی آنچه بیشتر سبب پیشرفت اسلام شد همان سیره و روش آن حضرت بود.

"و شرف [ لدیک ] عندک منزلته، و آته الوسیلة و أعطه السنأ و الفضیلة"

( و مرتبه پیامبر را نزد خود بزرگوار گردان، و به او وسیله ده و او را مقام والاو برتری عطا فرما.)

"وسیلة" به معنای "ما یتوسل به" است. وسیله معمولا چیزی است که در پیشرفت کارها مؤثر است، و پیامبر هم به لحاظ این که بالاخره یک بشر است و می‎خواهد کارهایی برای دنیا و آخرت انجام دهد نیاز به وسیله دارد.

"سناء" هم به معنای روشنی است و هم به معنای مقام بلند می‎آید.

حضرت می‎فرماید: خدایا منزلت پیغمبر را نزد خود مقام بالایی قرار ده. یعنی همان دعایی که ما با تعبیر "وارفع درجته" در تشهد درباره پیامبر می‎گوییم. و همچنین خدایا به پیامبر خود وسیله و مقام بلند و فضیلت عطا فرما.

ناوبری کتاب