صفحه ۵۲۶

صورتی که در اسلام جایزه مسابقه بهشت جاودانی است که مورد رغبت همه افراد می‎باشد.

علاوه بر آن، اسب سواران در این مسابقه هم کسانی هستند که از جمله مسلمانان شریف و بزرگوار می‎باشند. کسانی که در راه اسلام فداکاری کرده و از خود استقامت نشان دادند.

نقش ایمان و عمل صالح

"التصدیق منهاجه، والصالحات مناره، والموت غایته"

( تصدیق و ایمان آوردن، راه اسلام، و کارهای نیک نشانه آن، و مرگ پایان آن است.)

حضرت در عبارات قبل ویژگی هایی را به طور کلی برای اسلام بیان فرمودند و در این فرمایش مصادیق برخی از آنها را روشن می‎نمایند. در آنجا توضیح دادند که: "أبلج المناهج": اسلام آشکارترین راههاست؛ در اینجا توضیح می‎دهند که مصداق روشن ترین راه اسلام، همان تصدیق به اسلام و یا به تعبیر دیگر ایمان است. هنگامی که انسان ایمان آورد و ایمان او کامل بود کارهای دیگر او نیز خوب می‎شود. برای این که اصل و ریشه ایمان است و بقیه فرع و شاخه های ایمان به حساب می‎آیند و به دنبال آن مطرح می‎شوند.

از طرف دیگر در آنجا فرمودند: "مشرف المنار": منار اسلام بر همه جا اشراف دارد؛ اینجا می‎فرمایند: نشانه اسلام اعمال صالح می‎باشد. زیرا کارهای نیک، نشانه بیرون نرفتن از مسیر اسلام است و با وجود این نشانه ها و روشنی آن، انسان مطمئن می‎شود که در جاده صحیح قدم برمی دارد.

پایان این مسابقه هم مرگ است. به تعبیر دیگر این مسابقه تا مرگ ادامه دارد. البته همان طور که گفته شد ممکن است مقصود مرگ طبیعی باشد که وقتی فرا رسید

ناوبری کتاب