صفحه ۵۲۵

ویژگی ها و امتیازات مسابقه

"جامع الحلبة ، متنافس السبقة ، شریف الفرسان"

( اسبان مسابقه اش جامع [ کمالات ] هستند، جایزه اش مورد رغبت است، اسب سواران آن بزرگوارند.)

"حلبة" به گروهی از اسبان گفته می‎شود که برای مسابقه گردآوری می‎شوند. "سبقه" نیز - همان طور که گفتیم - به معنای جایزه ای است که برای مسابقه قرار می‎دهند. و "متنافس" به معنای چیزی است که به آن رغبت می‎شود. آیه شریفه قرآن می‎فرماید: (و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون ) سوره مطففین (83)، آیه 26. "و در این راه است که رقابت و رغبت کنندگان باید به رقابت و رغبت کوشند."

اسبانی که برای مسابقه گردآوری می‎شود گاهی اسبان خوب و بد با یکدیگر مخلوط می‎باشند و در بین آنها اسبان غیر ممتاز و غیر برجسته و معمولی هم وجود دارد. با توجه به این نکته حضرت می‎فرماید: اسب هایی که در اسلام جمع شدند همه جامع کمالاتند. کنایه از این که اصحاب پیامبر و کسانی که اطراف آن حضرت در صدر اسلام گرد آمدند افراد ممتاز و برجسته ای بودند. تعبیر حضرت این است که حلبه اسلام جامع است؛ یعنی اسب سواران خوبی در اسلام برای مسابقه و رسیدن به بهشت گرد آمدند.

و جایزه ای که برای برنده مسابقه قرار داده شده است بسیار مورد رغبت می‎باشد؛ به این معنا که گاهی جایزه ای را که برای پیروزی در مسابقه قرار می‎دهند چندان ارزشی ندارد و درنتیجه کسی به آن رغبت نمی کند و علاقه نشان نمی دهد، در

ناوبری کتاب