صفحه ۵۲۱

"خطبه 106 - قسمت دوم"

"کریم المضمار، رفیع الغایة ، جامع الحلبة ، متنافس السبقة ، شریف الفرسان؛ التصدیق منهاجه، والصالحات مناره، والموت غایته، والدنیا مضماره، والقیامة حلبته، والجنة سبقته."

منها فی ذکر النبی (ص):

"حتی أوری قبسا لقابس، و أنار علما لحابس؛ فهو أمینک المامون، و شهیدک یوم الدین، و بعیثک نعمة ، و رسولک بالحق رحمة . أللهم اقسم له مقسما من عدلک ، واجزه مضاعفات الخیر من فضلک . أللهم أعل علی بنأ البانین بنأه، و أکرم لدیک نزله، و شرف [ لدیک ] عندک منزلته، و آته الوسیلة و أعطه السنأ والفضیلة . واحشرنا فی زمرته غیر خزایا، و لا نادمین، و لا ناکبین، و لا ناکثین، و لا ضالین، و لا مضلین، و لا مفتونین."

خطبه ای را که در درس گذشته شرح می‎دادیم سه قسمت دارد: بخش اول آن درباره اسلام و ویژگی های آن بود. البته یکی از امتیازات حضرت علی (ع) در ایراد خطابه و سخنرانی این است که یک مطلب را با عبارتهای گوناگون بیان می‎فرمایند. این است که در توضیح ویژگی های اسلام حدود شانزده مورد را برشمردند که بعضی از آنها مشابه یکدیگر بود. بخش دوم این خطبه درباره پیامبراکرم (ص) است؛ و بخش سوم راجع به اصحاب و یاران امیرالمؤمنین (ع) می‎باشد.

ناوبری کتاب