صفحه ۵۱۴

حضرت می‎خواهد با تعبیرات گوناگون بفرماید که تمامی کمالات در اسلام هست. برای این که اسلام به انسان آگاهی می‎دهد، عقل او را زیاد می‎کند، روشنایی و فهم او را افزایش می‎بخشد و اگر کسی پذیرای پند باشد موجب عبرت او خواهد شد.

12 - مایه عبرت

"و عبرة لمن اتعظ"

( و عبرت [ قرار داد] برای کسی که موعظه پذیرفت.)

"اتعظ" باب افتعال و از ماده "وعظ" است و در اصل "اوتعظ" بوده که واو قلب به تاء و در آن ادغام شده است. "وعظ" یعنی موعظه کرد؛ "اتعظ" یعنی موعظه را پذیرفت و به آن عمل کرد.

می‎فرماید: و سبب اعتبار است برای کسی که پذیرای موعظه باشد و گوش به موعظه بدهد. اسلام سبب بینایی و عبرت کسی می‎شود که به موعظه و اندرز گوش می‎دهد.

13 - موجب نجات

"و نجاة لمن صدق"

( و رهایی [ قرار داد] برای کسی که تصدیق نمود.)

اسلام موجب نجات هر کسی است که آن را تصدیق کند. کسی که به اسلام ایمان بیاورد و اصول آن را بپذیرد و آنها را تصدیق کند نجات می‎یابد.

ناوبری کتاب