صفحه ۵۱۱

کسی که می‎خواهد به وسیله اسلام با دیگری مخاصمه کند. اگر با طرف خود به وسیله دین اسلام و اصول و معارف آن در حال مخاصمه یعنی مباحثه باشید اسلام گواه شما می‎باشد. برای این که اسلام مطابق عقل و منطق است و در نتیجه وقتی که با دیگری به بحث می‎پردازید اسلام گواه شما می‎باشد و شما را به پیروزی می‎رساند.

در بعضی از نسخه های نهج البلاغه به جای "خاصم به"، "خاصم عنه" آمده است. اساسا "خاصم" متضمن معنای "دافع" است. آن وقت با حرف "عن" که متعدی شود یعنی: "لمن دافع عنه"؛ یعنی: هر کسی که به عنوان دفاع از آن با دیگران مخاصمه نماید. در هر صورت نسخه ها متفاوت هستند ولی معنای آنها چندان تفاوتی با همدیگر ندارد.

پس اگر عبارت "لمن خاصم عنه" باشد به این معناست که اسلام شاهد و گواه برای هر کسی می‎باشد که در حال دفاع از اسلام با دیگران مباحثه و مخاصمه کند.

7 - نور و روشنایی

"و نورا لمن استضأ به"

( و نور [ قرار داد] برای کسی که به وسیله آن طلب روشنایی نمود.)

اسلام نور و روشنایی است برای هر کسی که طلب نور و روشنایی از اسلام کند. به این معنا که اگر واقعا بخواهید از جهل و نادانی بیرون بیایید اسلام - که مقصود از آن همان معارف و دستورات اسلام می‎باشد - برای شما نور است. زیرا به عقیده ما اسلام و دستورات آن مطابق عقل است. در اصول فقه این قاعده ذکر شده است که: "کل ما حکم به الشرع حکم به العقل"ر.ک : کتاب اصول الفقه، ج 1، ص 236، ثبوت الملازمة العقلیة بین حکم العقل و حکم الشرع. "هر چیزی را که شرع به آن حکم کند عقل نیز

ناوبری کتاب