صفحه ۵۱۰

"سلم" با این که مصدر است ولی به معنای "مسالم" - که اسم فاعل می‎باشد - استعمال شده است. "حرب" نیز همین طور است و گاهی به معنای محارب می‎آید. کلمه "سلم" و "حرب" در عبارت: "سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم"تهذیب الاحکام، ج 6، ص 98، زیارت جامعه. به همین معنای اسم فاعل آمده است.

ویژگی دیگر اسلام این است که اسلام دین صلح و آرامش است. خداوند اسلام را سلم قرار داده است برای کسی که داخل اسلام باشد. اگر کسی مسلمان شد دیگر کسی حق جنگ با او را ندارد. اما کسی که با اسلام و مسلمانان عناد ورزید و از مجموعه مسلمانان خارج شد و با آنان مقابله و ستیز کرد، بسا با او مقابله می‎شود.

5 - دلیل و برهان

"و برهانا لمن تکلم به"

( و برهان [ قرار داد] برای کسی که به وسیله آن سخن بگوید.)

اسلام دلیل و برهان است برای کسی که با اسلام سخن بگوید. زیرا اسلام مطابق عقل و منطق است و اصول و فروع دین اسلام همه دلیل و برهان دارد و در برابر منکرین می‎توان برای اصول و فروع دین اسلام استدلال کرد.

6 - شاهد و گواه

"و شاهدا لمن خاصم به [ عنه ]"

( و گواه [ قرار داد] برای کسی که به وسیله آن مخاصمه و دشمنی نمود.)

دیگر ویژگی اسلام به بیان حضرت این است که اسلام گواه و شاهد است برای

ناوبری کتاب