صفحه ۵۰۸

استعاره می‎آورند لوازم "مشبه به" را برای "مشبه" ذکر می‎کنند.ر.ک : کتاب المطول (چاپ اسلامیه قدیم)، ص 246 و 286، بحث تشبیه و استعاره. در اینجا هم "شریعة" مربوط به آب رودخانه است و بنابراین اسلام نیز تشبیه به یک رودخانه سیال شده است و خداوند هم برای کسانی که می‎خواهند وارد بر اسلام شوند و از آن استفاده کنند راههای خوبی را معین فرموده است.

اسلام به رودخانه ای تشبیه شده است که مدخلی دارد به نام "شریعة". البته به لحاظ این که اسلام احکام گوناگونی دارد و انسان از طریق هر کدام از این احکام می‎تواند به حقانیت اسلام پی ببرد، می‎توان هر یک از احکام اسلام را تعبیر به "شریعة" نمود. زیرا انسان در هر حکمی از احکام اسلام که دقت نماید، مشاهده می‎کند که مطابق عقل و منطق و وجدان است؛ کأنه شما از این حکم به واقعیت و حقانیت اسلام پی می‎برید. این است که حضرت می‎فرماید: خداوند راههای ورود به اسلام را آسان کرده است. به این معنا که اسلام به گونه ای است که وارد شدن به آن آسان است. حتی قرآن به گونه ای است که همه می‎توانند از آن استفاده کنند. و اگر چیزی مطابق وجدان و عقل و منطق باشد و خداوند هم آن را به نحوی آسان بیان کرده باشد، انسان به راحتی آن را می‎پذیرد؛ مگر این که عصبیت های جاهلی مانع شوند.

2 - پایه های غالب اسلام

"و أعز أرکانه علی من غالبه"

( و پایه های آن را پیروز قرار داد بر کسی که خواست بر آن غلبه پیدا کند.)

"عزت" در اصل به معنای غلبه، و "عزیز" به معنای غالب می‎باشد؛ و به همین جهت است که هر کجا آیات قرآن صفت "عزیز" را برای خداوند آورده است به دنبال

ناوبری کتاب