صفحه ۵۰۷

1 - آسانی راههای ورود به اسلام

"فسهل شرائعه لمن ورده"

( پس راههای ورود به آن را برای کسی که وارد آن شده آسان فرمود.)

"شریعة" به معنای "مشروعة" است که مفعول می‎باشد. در گذشته هنگامی که مردم می‎خواستند از رودخانه و شط آب بردارند، به لحاظ این که آب برداشتن از همه جای آن امکان پذیر نبود و یا خطراتی را دربرداشت جایی را برای برداشتن آب آماده و مهیا می‎کردند که همه مردم برای ورود به رودخانه از آن استفاده کنند. به این جای مخصوص که برای آب برداشتن از رودخانه آماده شده بود "شریعة" می‎گفتند؛ مانند شریعه فرات. برای این که راه مشخص و روشنی بوده است برای آب برداشتن؛ چون این راه ظاهر است برای مردم که از اینجا بروند، به این اعتبار به آن "شریعة" می‎گفتند. البته گاهی "مشرعة" هم تعبیر می‎شده است.

بنابراین حضرت در این فرمایش کوتاه خود اسلام را از دو جهت تشبیه به آب فرموده اند: یکی از جهت این که آب و اسلام سبب حیات هستند. آب سبب حیات بدنهاست، و اسلام و حقایق دینی سبب حیات دلها و روحها می‎باشد. و دوم از جهت این که هر دو سبب پاکی و پاکیزگی می‎باشند؛ به این معنا که اسلام انسان را از کفر و خبائث پاک می‎کند. آن وقت همان طور که برای ورود به آب رودخانه یا قنات و چشمه باید از راه ورودی آن استفاده کرد که به آن "شریعة" گفته می‎شود، همان را در اینجا برای اسلام ثابت کرده است؛ یعنی برای ورود به اسلام نیز باید از راه یا راههای آن وارد شد که از آن به "شریعة" یا "شرائع" تعبیر می‎شود.

در کتاب مطول خوانده اید که وقتی چیزی را به چیز دیگری تشبیه می‎کنند و یا

ناوبری کتاب