صفحه ۵۰۶

همان طور که بارها عرض کرده ام "ألحمد لله" ممکن است به نحو انشاء معنا شود. یعنی: باید جنس ستایش برای خداوند باشد. این ظاهرا درست نیست. به نظر می‎رسد "ألحمد لله" جمله خبریه و اخبار از حقیقتی است و معنای آن چنین باشد که جنس و طبیعت حمد برای خداست و بر غیر خدا واقع نمی شود؛ چون ستایش در مقابل کمال است و کمال همه موجودات از خدا سرچشمه می‎گیرد، پس اگر کسی بتی را یا موجود زیبایی را می‎ستاید در واقع خدا را ستوده است.در درسهای 134 و 143 درباره معنای حمد مشروحا بحث شده است.

"شرع" در اصل لغت به معنای "وضح" و "أوضح" است و به معنای تشریع و قانون گذاری هم می‎آید. بنابراین "شرع شروعا" یعنی چیزی واضح و روشن شد. ولی همین "شرع" معنای متعدی هم دارد، یعنی چیزی را واضح و روشن کرد. من در اینجا چند مورد از موارد استعمال "شرع" در لغت را یادداشت کرده ام که برای شما می‎خوانم:

1 - در "المنجد" آمده است: "شرع للقوم: سن لهم شریعة" که متعدی استعمال شده است.

2 - "شرع لهم الطریق، نهجه و أظهره" یعنی: راه را رفت و آن را برای مردم ظاهر کرد. "یقال: شرع الله لنا کذا، أی أظهره و أوضحه". در اینجا هم "شرع" متعدی استعمال شده است.

3 - "شرع الطریق شرعا و شروعا، تبین" یعنی: راه واضح شد؛ که لازم است. پس این کلمه هم لازم استعمال شده و هم متعدی.

ویژگی هایی از اسلام

حضرت در این بخش از خطبه، ویژگی های اسلام را بیان می‎کنند، که عبارتند از:

ناوبری کتاب