صفحه ۵۰۳

( درس 157)

خطبه 106 (قسمت اول)

اختصاص ستایش به خداوند

ویژگی هایی از اسلام

1 - آسانی راههای ورود به اسلام

2 - پایه های غالب اسلام

3 - ایجاد امنیت

4 - صلح و آرامش

5 - دلیل و برهان

6 - شاهد و گواه

7 - نور و روشنایی

8 - موجب درک و فهم

9 - موجب افزایش عقل

0 1 - نشانه و علامت

1 1 - بینایی و آگاهی

2 1 - مایه عبرت

3 1 - موجب نجات

4 1 - موجب اطمینان

5 1 - آسایش و راحتی

6 1 - سپر مشکلات

توصیفی دیگر از اسلام

ناوبری کتاب