صفحه ۴۹۹

در این عبارت علم تشبیه به نور شده است؛ "من قبل أن تشغلوا..." عطف به "من قبل تصویح نبته" است.

البته اگر عبارت "عن مستثار العلم من عند أهله" باشد یعنی از درخت علم و میوه آن استفاده کنید پیش از آن که به خود مشغول شوید از محل ثوران و برانگیخته شدن و ریزش علم از نزد اهل آن.

وظیفه نهی از منکر و ترک آن

"وانهوا عن المنکر و تناهوا عنه، فانما أمرتم بالنهی بعد التناهی"

( و از منکر باز دارید و از آن باز ایستید؛ پس جز این نیست که مأمور شده اید به بازداشتن بعد از باز ایستادن.)

حضرت می‎فرماید: به جای این که مرا در فشار قرار دهید و انتظارات بیجا از من داشته باشید، جلوی منکرات را بگیرید؛ "وانهوا عن المنکر": از منکرات نهی کنید "و تناهوا عنه": و خودتان هم از منکرات بازداشته شوید. تناهی از منکر یعنی خودتان منکرات را انجام ندهید؛ شراب نخورید، دروغ نگویید، غیبت و ظلم نکنید، و کسانی را نیز که مرتکب آنها می‎شوند نهی از منکر نمایید. زیرا شما امر شده اید که نهی از منکر کنید پس از آن که خودتان از منکرات پرهیز می‎نمایید و آن را انجام نمی دهید.

پاسخ به یک اشکال

ظاهر فرمایش حضرت این است که باید ابتدا خودتان منکرات را انجام ندهید و در مرحله بعد دیگران را نهی از منکر نمایید. به این معنا که اگر انسان خود مرتکب منکرات می‎شود نباید نهی از منکر کند و یا نهی از منکر بر او واجب نمی باشد.

در صورتی که این درست نیست و ما می‎دانیم که از نظر فقهی وجوب نهی از منکر مشروط به این نیست که انسان حتما گناهی را مرتکب نشود؛ بلکه نهی از منکر و

ناوبری کتاب